banner
- Khai Quyết toán Thuế trên Mạng phần mềm HTKK TCục Thuế

 

 >>>  Lưu ý:  Giáo vụ phát Bằng vào Giờ : Chiều: 17g - 20g ) ! 

 ( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 72 khoá )

 


  ( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Thực hành  Khai báo Thuế ")

 

 

                      KB Thuế. 74TP => Đã có điểm !

 

               KB Thuế. 72 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 71 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 70 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 69 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 68 => Đã có điểm !

 

KB Thuế 67 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 66 => Đã có điểm !

 

KB Thuế. 65 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 64 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 63 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 62 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 61 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 60 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 59 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 58 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 57 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 56 => Đã có Điểm !

 

KB Thuế. 55 => Đã có Bằng.

 

KB Thuế. 54 => Đã có Điểm.

 

KB Thuế. 53 => Đã có Điểm.

 

KB Thuế. 52 => Đã có Điểm.

 

KB Thuế. 51 => Đã có Điểm.

 

KB Thuế. 50 => Đã có Điểm.

 

KB Thuế. 49 => Đã có Điểm.

 

<a href="https://drive.google.com/file/d/0B4NnszlS1R2dV2k