banner
- Kế toán Tổng hợp Thực hành thực tế tại Doanh nghiệp tpHCM .

 >>>  Lưu ý:  Giáo vụ phát Bằng vào Giờ : Chiều: 16g - 20g ) ! 

 

 ( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "coi chừng tiền mất tật mang nhé!" - Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 98 khoá )

 


( *Lưu ý: Trên Bằng có ghi ch" Kế toán Doanh nghiệpThực hành " - Click xem ! )

 

                Kế toán-TH.98 => Đã có điểm !   

 

                 Kế toán-TH.97 => Đã có điểm !

 

                Kế toán-TH.96 => Đã có điểm ! 

 

Kế toán-TH.95 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.94 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.93 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.92 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.91 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.90 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.89 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.88 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.87 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.86 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.85 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.84 => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.83  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.82  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.81  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.80  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.79  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.78  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.77  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.76  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.75  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.74  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.73  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.72  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.71  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.70  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.69  => Đã có điểm !

 

Kế toán-TH.68  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.67  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.66  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.65  => Đã có Điểm.

 

Kế toán-TH.64  => Đã có Điểm.

 

                Kế toán-TH.63 => Đã có điểm !

 

                Kế toán-TH.62 => Đã có điểm !

 

                Kế toán-TH  từ K.61 đến K.47 !

 

                Kế toán-TH  từ K.46 đến K.37 ! 

 


                Kế toán-TH  từ K.36 đến K.27 ! 

 


                Kế toán-TH  từ K.26 đến K.17 ! 

 


                Kế toán-TH  từ K.16 đến K.01 ! 

                        ( Xem tại trường )