banner
- Kế toán Trưởng - Bằng Bộ tài chính & Đại học Kinh tế tphcm.

  ( Lưu ý:  Giờ phát Bằng Chiều từ 16g - 20g ) ! 


 
(* Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy "Coi chừng tiền mất tật mang nhé!"
(Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành đến 86 khoá Kế toán Trưởng )

 


 

             KTTrưởng.86 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.85 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.84 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.83 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.82 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.81 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.80 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.79 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.78 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.77 => Đã có Điểm !  

             KTTrưởng.76 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.75 => Đã có Điểm !

             KTTrưởng.74  => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.73 - GVấp => Điểm !  

             KTTrưởng.72 TPhú => Điểm ! 

             KTTrưởng.72 GVấp => Điểm ! 

              KTTrưởng.71 => Đã có Điểm ! 

 

             KTTrưởng.70 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.69 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.68 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.67 => Đã có Điểm ! 

             KTTrưởng.66 => Đã có Điểm ! 

              KTTrưởng.65 => Đã có Điểm !

 

             KTTrưởng.64 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.63 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.62 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.61 => Đã có Điểm !

              KTTrưởng.60 => Đã có Điểm !

 

              KTTrưởng.59 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.58 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.57 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.56 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.55 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.54 => Đã có Điểm ! 

               KTTrưởng.53 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.52 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.51 => Đã có Điểm !

                KTTrưởng.50 => Đã có Điểm !

 

               KTTrưởng.49 => Đã có Điểm !

               KTTrưởng.48 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.47 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.46 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.45 => Đã có Điểm !

 

 KTTrưởng.44 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.43 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.42 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.41 => Đã có Điểm !

 KTTrưởng.40 => Đã có Điểm !

 

KTTrưởng.39 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.38 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.37 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.36 => Đã có Điểm !

KTTrưởng.35 => Đã có Điểm.

 

KTTrưởng.34 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.33 => Đã có Điểm.

KTTrưởng.32 => Đã có Điểm.

 

KTT10-đến 01 => Xem tại Trường.