banner
* Kế toán Trưởng - Kế toán Thực hành Tổng hợp - Khai báo Thuế

 ( Lưu ý:  Giờ phát Bằng Chiều từ 16g - 20g ) ! 

 


  ( * Chú ý: Bạn hãy tự kiểm tra chọn Học tại Cơ sở Uy tín đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức giảng dạy !

( Dưới đây là bằng chứng Trường đã hoàn thành nhiều khoá )