banner
Mẫu biểu học thực hành khai báo Thuế HTKK

* MẪU BIỂU Học Thực hành Khai Báo THUẾ trên Máy tính & phần mềm HTKK - Theo thông tư mới nhất dưới đây : 

 

   A. VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (GTGT)  :
    - TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Mẫu số 01/GTGT) 
    - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ H.HOÁ, DVỤ BÁN RA – (PL 01-1_GTGT)
    - BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ H.HOÁ, DVỤ MUA VÀO – (PL 01-2_GTGT) 
    - BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (BC26/AC)  .v.v.
    - TỜ KHAI BỔ SUNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   (Mới 01/GTGT)  
    - TỜ GIẢI TRÌNH CHO TỜ KHAI THUẾ GTGT      (Mới Bosung 01/GTGT)   

B. VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

    - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DN  (Mẫu số 03/TNDN) 

    - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH - (PHỤ LỤC 03-1A)

    - CHUYỂN LỖ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD -  (PHỤ LỤC 03-2A).
 
   C. VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)  : 
   - TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – (02/KK-TNCN)
   - TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – (05/KK-TNCN.
   - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ & THUẾ TNCN 1  – (05A/BK-TNCN) 
   - BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ & THUẾ TNCN 2 – (05B/BK-TNCN)
  
   D. THUẾ MÔN BÀI ĐÓNG HÀNG NĂM  
   E. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 
   F. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT  v.v.v. 
 
* Giới thiệu Bài Thực hành trên Máy với Hóa đơn , Mẩu biểu số liệu thực tế để làm Quyết toán Thuế ...

 

 

  .V.V.V...  

 * Bộ chứng từ Hóa đơn đầy đủ  các Tháng năm  =>  Xem tại Trường !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.V.V.  Học viên được học Thực hành khai báo thuế trên máy tính với  phần mềm HTKK .

Không có tài liệu nào được tìm thấy!