banner
> Tài liệu Kế toán Máy P/Mềm - Sổ sách & Lập BCTC

 

V.V..

 

 

 

 

 

         V.V..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 * ĐẶC BIỆT :   Giảng viên hướng dẫn từng bước trên Máy Chiếu để các bạn làm theo - Bạn sẽ được Thực hành lên sổ sách và Lập BCTC.  

* Với Học kế toán MISA:  Bạn sẽ thực hành làm hết các phần hành kế toán - Biết cách Kiểm tra, Xử lý số liệu để Lập và in ra BCTC.

Không có tài liệu nào được tìm thấy!